XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Vad är betydelsen av DNA Forensics?


Biologer Watson och Crick beskrivs först den dubbelsträngade DNA-strukturen (deoxiribonukleinsyra) 1953. Det har varit många anmärkningsvärda utvecklingen inom vetenskap och teknik med hjälp av kunskap om DNA-strukturen under de senaste decennierna, inklusive kriminalteknik. Forensics utnyttjar vetenskapliga tillämpningar inom det rättsliga området. Eftersom vetenskapen går framåt när det gäller DNA, så är dess användning i att lösa kriminalfall.

DNA Technology

DNA är den genetiska kodning ingår i separata kroppens celler. Det är en dubbelspiral struktur där varje sträng innehåller nukleosid-baspar. Sekvensen av dessa baspar är specifik för den enskilda individen. Den specifika sekvensen av nukleotid-baspar i DNA är också känd som den genen. I studien av DNA, studeras den sekvens av baspar och denna jämförs med antingen ett känt mönster eller från andra celler som måste identifieras för gemensamt ursprung.

DNA i Forensics

Blod, hår, kroppsvätskor, sperma, vaginal vätskor och andra vävnadsceller samlas som prover. Två typer av prover som samlats in: en från brottsplatsen och den andra från den misstänkte. Dessa prover bearbetas och därefter genom att använda molekylärbiologiska tekniker DNA identifieras och jämförs sedan i de båda proverna. Om DNA-sekvensen visar sig vara densamma i båda proverna, är det bevis för att cellerna är från samma person och därmed ansvarig för brottet. Det kan ta tre veckor till tre månader att genomföra en DNA-analystest.

Tekniker

Två vanliga tekniker som används för att studera DNA i kriminalteknik är RFLP (restriction fragment length polymorphism) och PCR (polymerase chain reaction), som i enkla ord kallas DNA-fingeravtryck. Andra tekniker som STR analys, mitokondrie-DNA analys och Y kromosomanalys utvecklas också och används i kriminaltekniska DNA-testning.

DNA-profiler

DNA-profilering är en vanlig term inom kriminalteknik. Det är ett primärt metod för att identifiera en person och att lösa ett brott. DNA-profilering är baserad på det faktum att varje människa har en unik DNA-fingeravtryck. Därför ger DNA profilering ett viktigt verktyg i brottsutredningar. En teknik som kallas elektrofores används för att erhålla DNA-profilering.

Betydelse

DNA-tester är mycket specifika. Om testet visar att proverna är från samma person, är chansen att testet kan ge falsk rapport är mycket liten, och även domstolarna anser att detta lika bra bevis som grund för beslut. Detta gör DNA testar den mest exakta bit av vetenskapliga bevis advokat kan ha och därmed är DNA-teknik som används alltmer för att lösa många fall.