XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  HemAvyttringen av kemiska och farligt avfall är mycket komplex och starkt reglerad i de flesta områden för att undvika hot mot miljön och människors hälsa. Med tanke på den extrema faran med felaktig avyttring av vissa kemiska avfall, endast ett fåtal metoder för bortskaffande legal i de flesta områden, med processerna för var och en klart definierad enligt lag.

På plats Förberedelse

Processen för kemiskt avfall börjar vid källan. De flesta tillverkare av kemiskt avfall, såsom laboratorier, fabriker eller bearbetningsanläggningar, har en intern policy för behandling av kemiskt avfall. Även om dessa strategier kan vara mer eller mindre strikt beroende på art och mängd av kemiskt avfall som produceras, de flesta har några steg gemensamt: isolering, märkning, lagring och hämtning. Avfall separeras först efter typ, placerades därefter i ett visst, förseglade och märkta behållare med fullständig information om typ och mängd av avfall som finns och, slutligen, hämtas av en godkänd insamlare agent efter tillfällig förvaring i en utsedd säker plats i byggnaden.

Behandling och Förbränning

Flera typer av kemiskt avfall kan genomgå behandling för att minska toxicitet eller volymen av avfall. Behandlingar kan inkludera kemisk neutralisering eller, mer vanligt, förbränning, en process genom vilken kemiskt avfall utsätts för extremt höga temperaturer för att förbränna skadliga ämnen, minska mängden avfall eller minska miljö faran med avfallet. I de flesta fall, förbränning lämnar fortfarande viss volym av farligt avfall som kräver slutförvaring.

mark Bortskaffande

Mark förfogande avser den långsiktiga eller rekrytering av kemiskt avfall i underjordiska eller yta håll anläggningar. Dessa anläggningar, som kan inkludera deponier, yta uppdämning, avfallshögar eller injektionsbrunnar, vanligtvis förseglade anläggningar som håller avfall kommer in i omgivande jorden, vattendrag eller grundvattnet. Deponier, till exempel skära bort tomter och fylla dem med avfall i slutna behållare, medan ytan magasin lagra avfall ovan jord i säkra behållare. Avfallshögar, helt enkelt högar av avfall ovan jord, används för mindre giftigt avfall och har oftast en säkerhets omkrets, medan injektionsbrunnar, som vanligen används för flytande kemiska avfall, är djupt tätade brunnar i vilka avfall injiceras.

Chemical Waste Återvinning

Vissa typer av kemiskt avfall kan återvinnas för att minska den slutliga mängden avfall som genereras. Kemiskt avfall kan antingen återanvändas direkt, vilket är fallet med avgasrenings damm som kan återinföras i en zink smältugn utan bearbetning, eller återvinnas, vilket innebär att avfallet behöver lite kemisk behandling innan det kan återanvändas. Förbrukade lösningsmedel, till exempel, kan behandlas för att återvinna aceton. Kemisk återvinning av avfall minskar inte bara miljöpåverkan kemisk produktion, men kan ha ekonomiska fördelar som den drar nytta av användbara biprodukter.