XXXXX.com  Home
Aztechcenter.com  Hem

Hur är lustgas lagras i tankar?


Dikväveoxid (N2O) är en färglös, doftande gas. Det används som ett bedövningsmedel i tandingrepp och skumbildande medel för vispad grädde kapslar. Dessutom lustgas hjälpmedel för att upptäcka naturliga gasläckor och produktionen av raketbränsle.

Lagring

Lustgas butiker som en kondenserad gas i blått stålflaskor, eller tankar. Cylindern upprätthåller ett tryck av 745 psi i tanken tills utarmning av lustgas. Cylinderns ventiler ska alltid vara stängd under lagring. Tillverkaren etiketter lustgascylindrar, med angivande av innehåll och riskerna med gasen.

Lagringsplats

Lustgas butiker i välventilerade, svala och torra utrymmen med andra märkta cylindrar eller behållare. Cylindrar utsätts för värme kan explodera eller brista. Lustgas cylindrar bör inte förvaras med syrgastuber eller andra kemikalier, såsom aluminium, vätesulfid och natrium.

Vikten av riktig förvaring

Lustgas skall lagras på lämpligt eftersom överdriven exponering orsakar yrsel, huvudvärk och illamående. Hudkontakt kan orsaka förfrysning. Långvarig exponering kan leda till allvarliga hälsoproblem, såsom nerv, lever- och njursjukdomar, samt ökad risk för missfall och fosterskador.

Lustgas är en farlig växthusgas. Dess förmåga att fånga värme i atmosfären är 310 gånger mer kraftfull än koldioxid, enligt University of Wisconsin.